REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KLUB UNIT37

 

(obowiązuje od  17.11.2019 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach klubu UNIT37 poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.unit37.pl, udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów oraz Live Chat.

 • 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1) Klub – klub Unit37 w Tarnowie (33-100),  przy ul. Do Huty 37D.

2) Usługodawca – KLICH & BRZEZIŃSKI Sports Group Sp.j. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul.  Do Huty 37D,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000803578, NIP: 9930673956, REGON: 384350277

3) Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
4) Klient – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubu Unit37 oraz wykupiła karnet, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.

5) Nowy Klient – osoba która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
6) Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu Unit37 na warunkach wynikających z Regulaminu Klubu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
7) Karnet – Karnet Open Full Promo, Karnet Gym Promo, Karnet Student Promo, Karnet 8 Wejść Promo, Karnet Happy Hours Promo, Karnet Jednorazowe Dzieci Zajęcia Promo, Karnet Kids Promo 30 dni, Karnet Jednorazowe Wejście Promo.
8) Karnet Open Full Promo – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych (bez zajęć Fit and Jump) znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni w godzinach jego otwarcia.

9) Karnet Open Full Promo + Jump (Trampoliny ) – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych (w tym zajęć Fit and Jump)  znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni w godzinach jego otwarcia.
10) Karnet Gym Promo– abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z dostępu do siłowni Klubu w godzinach jego otwarcia przez okres 30 dni.

11) Karnet Student Promo – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu dla studentów i uczniów szkół średnich na podstawie ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

12) Karnet 8 Wejść Promo – abonament uprawniający do korzystania z 8 sesji treningowych bez ograniczeń, wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 60 dni w godzinach jego otwarcia.

13) Karnet Happy Hours Promo – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu w godzinach 9-16.

14) Karnet Jednorazowe Dzieci Zajęcia Promo – abonament uprawniający do jednorazowego skorzystania z zajęć grupowych dla dzieci znajdujących się w ofercie Klubu

15) Karnet Kids Promo 30 dni – abonament uprawniający do skorzystania z zajęć grupowych dla dzieci znajdujących się w ofercie Klubu przez okres 30 dni.

 

16)Karnet Jednorazowe Wejście Promo – abonament uprawniający do jednorazowego  skorzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu w godzinach otwarcia.

 

 

17) Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – przedstawiciele Usługodawcy, manager Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.

18) Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
19) Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.unit37.pl.
20) Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.
21) Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;
22) Live chat – dostępne na Stronie internetowej narzędzie do komunikowania się użytkowników Strony internetowej z  Klubem w czasie rzeczywistym.
23) Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez Klub usług.
24) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Klubu.

25) Regulamin Klubu – regulamin Klubu Unit37.

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Regulamin oraz Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
  3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
  1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi i informacje dotyczące Klubu. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów oraz usługę Live chat.
 1. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.
  3. Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup Karnetu), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane.
  4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
  5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów lub Live chat.
  6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej lub Live chat umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Live chat lub Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1) połączenie z siecią Internet;
  2) System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym;
  3) przeglądarką posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
  2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, Live chat, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

 

 • 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów lub Live chat .
 1. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

 

 • 6. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA
  1. Portal dla Klientów składa się z następujących funkcjonalności:
  1) rejestracyjnej służącej do rejestracji Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych,

2) do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
3) zarządzania Kontem, gdzie Klient może aktualizować informacje o sobie;
4) zarządzania Umowami, gdzie Klient może m.in. zakupić Karnet;
5) płatności, gdzie Klient może dokonywać płatności za płatne usługi wynikające z Umowy; zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane;
6) odzyskania hasła do Konta w przypadku jego utraty.
2. Założenie Konta przez Nowego Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Portalu dla Klienta. Nowy Klient lub Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Następnie Nowy Klient lub Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klienta wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Nowy Klient lub Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane.
3. Założenie Konta Klienta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia i korzystanie przez nią z usług rekreacyjno-sportowych Klubu, jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wymaganego oświadczenia przedstawiciela ustawowego. Nowy Klient, który nie ukończył 18 roku życia, po uzupełnieniu danych wskazanych w ust. 2 powyżej może rozpocząć korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych Klubu po doręczeniu do Placówki Klubu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego w zakresie określonym w tym formularzu.
4. Po wypełnieniu formularza, na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej, do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta Klienta. Aktywacji Konta Klienta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.

 1. W celu zalogowania się do Portalu dla Klienta należy w odpowiednich polach podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
  6. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3-6 niniejszego paragrafu.
  7. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu, a w przypadku braku aktywnego Karnetu – niezwłocznie.
  8. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Klubu lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub podania nieprawdziwych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
  8a. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie
  prowadzenia Konta Klienta w przypadku Klienta, który nie zakupił Karnetu w okresie ostatnich 5 lat liczonych od końca roku, w którym ostatni raz kupił Karnet i w tym czasie nie korzystał z usług Klubu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konto Klienta ulega usunięciu.
  9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

 • 7. LIVE CHAT
  1. Celem zapewnienia użytkownikom Strony internetowej bieżącego kontaktu z przedstawicielami Klubu, w ramach którego udzielane będą podstawowe informacje o funkcjonowaniu Klubu, Usługodawca udostępnia Live chat. Celem uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że za pośrednictwem Live chat nie dokonuje się zapisów na zajęcia zorganizowane, sprzedaż Karnetów, jednorazowych wejściówek ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje się oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
  2. Celem skorzystania z Live chat należy wybrać okienko Live chat, sformułować treść wiadomości i kliknąć w przycisk „Enter”. Korzystanie z usługi o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, możliwe jest jedynie po zalogowaniu się w aplikacji Facebook Messanger.
  3. Klub udziela informacji w odpowiedzi na pytania skierowane z wykorzystaniem Live chat według kolejności wpływu, w miarę możliwości na bieżąco.

 

 • 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu, poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Unit 37, ul. Do Huty 37D, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres https://unit37.pl/kontakt/.
 1. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
  3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 • 9. ZMIANA REGULAMINU
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówce Klubu.
  2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi w formie Portalu dla Klientów następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu) poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
  3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
  4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 • 10. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest KLICH & BRZEZIŃSKI Sports Group Sp.J. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Do Huty 37D,wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………… w Krakowie,  ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  ………..(dalej: „Administrator”).
  2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
  5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
  6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
  7. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy.

 

 • 11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
  2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów lub Live chat z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
  3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
  4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługobiorcą jako właścicielem Klubu za pośrednictwem:
  1) poczty tradycyjnej na adres: Unit 37, ul. Do Huty 37D, 33-100 Tarnów.

2) poczty elektronicznej pod adresem:  https://unit37.pl/kontakt/.