§ REGULAMIN KLUBU UNIT37

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady korzystania z klubu UNIT37 prowadzonego przez KLICH&BRZEZIŃSKI SPORTS GROUP SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tarnowie, 33-100 przy ul. Do Huty 37D , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000803578, posiadającą numer NIP: 9930673956 , numer REGON: 384350277,  (dalej: „Klub„)
 2. Klient może korzystać z usług oferowanych przez Klub na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem, z zastrzeżeniem wariantu karnetu (abonamentu do korzystania z usług oferowanych w Klubie – dalej „Karnet”) wybranego przez Członka Klubu, albo na podstawie honorowanej przez Operatora karty partnera (dalej „Partner”), będącego jeden z podmiotów z którym Operator zawarł stosowne porozumienie. Operator w prowadzonym przez siebie Klubie honoruje następujące karty:
  1. Fit Profit/ Fit Sport, których operatorem jest Vanity Style sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod KRS 0000293511, NIP 7010098352, REGON 141185131, kapitał zakładowy w wysokości 62 500,00 zł;
  2. Multisport, których operatorem jest BENEFIT SYSTEMS S.A.  z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod KRS 0000370919, NIP 8361676510, REGON 75721670, kapitał zakładowy w wysokości 2 858842,00 zł (opłacony w całości);
 3. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy o świadczenie usług zawartej
  z Operatorem lub Umowy Partnerskiej, przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon, adres zamieszkania, email, numer ICE) w celu rejestracji jako Członek Klubu oraz w celu realizacji postanowień umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem lub Umowy Partnerskiej.
 4. Zakres, w jakim Klient może korzystać z usług oferowanych w Klubie, określa odpowiednio wariant Karnetu wybranego przez Klienta albo honorowane przez Operatora warunki umowy zawartej przez Klienta z Partnerem.
 5. Bez względu na podstawę uprawnienia do korzystania z usług oferowanych w Klubie, Klient przebywający na terenie Klubu , zobowiązany jest stosować się bezwzględnie do postanowień niniejszego Regulaminu Klubu oraz pozostałych regulaminów i instrukcji obsługi sprzętu treningowego i wyposażenia, znajdującego się na terenie Klubu.
 6. Klient Klubu może korzystać z usług Operatora w dniach i godzinach otwarcia Klubu. Godziny otwarcia Klubu wskazane są w ogólnodostępnym miejscu w Klubie oraz na stronie Internetowej. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia godzin otwarcia Klubu w święta państwowe lub kościelne.
 7. Operator ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu w celu przeprowadzenia w nim prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań, na warunkach określonych w umowie na podstawie której Klient korzysta z usług oferowanych w Klubie.
 8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
  2. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
  3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  5. wprowadzania zwierząt;
  6. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  7. prowadzenia działalności bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych.
 9. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
  1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
  2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie; c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
  3. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
  4. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania;
  5. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
  6. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
  7. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
  8. posiadania i używania osobistego ręcznika;
  9. noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego, różnego od tego, w którym przyszedł do Klubu. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia;
  10. opuszczenia klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 10. Klub UNIT 37 nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 11. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Centrum Szkolenia UNIT37 Tarnów w dobie COVID-19 na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 12. Klient zobowiązany jest do poinformowania obsługi Klubu o ciąży lub ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych (w szczególności schorzeniach cukrzycowych, chorobach serca, niskim i wysokim ciśnieniu itp.). Klient przystępując do wykonywania ćwiczeń, mimo przeciwwskazań zdrowotnych lub braku uprzedniej konsultacji, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 13. Osoby korzystające z Usług Klubu zobowiązane są do poinformowania Klubu (formularz) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych (typu crossfit) oraz że mają świadomość specyfiki zajęć prowadzonych w Klubie oraz mogących wystąpić w trakcie nich kontuzjach.
 14. Klient akceptuje, że na terenie Klubu, poza obszarem szatni, toalety i pomieszczeń prysznicowych, zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. System ten zarządzany jest przez Operatora.
  1. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Klubu, w tym między innymi do ustalenia okoliczności ewentualnych wypadków, kradzieży lub innych naruszeń prawa lub umów, na podstawie, których Klient korzysta z usługi.
  2. Nagrania z kamer mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym do tego ustawowo podmiotom (np. Policji, prokuratorowi, sądowi).
 15. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Klubu we wszelkich mediach jakimi dysponuje Klub, dotyczy to zarówno zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również organizowanych imprez.
 16. Wizerunek Członków Klubu podlega ochronie prawnej oraz będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych.
 17. Wizerunek Członka Klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, trening grupowy, impreza okolicznościowa itp.
 18. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie. Szczegółowe warunki korzystania z szafek oraz przechowywania rzeczy opisane zostały w załączniki nr 1 do tego Regulaminu.
 19. Klub UNIT 37 nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 2

Świadczenie usług

 1. Świadczenie usług następuje w formie opłacenia abonamentu.
 2. Sprzedaż usług następuje w formie opłacenia abonamentu.
 3. Klubowiczem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, może zostać przyjęta w poczet Klubowiczów za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 4. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa. 
 5. Status Klubowicza uzyskuje się z momentem opłacenia abonamentu, a co za tym idzie również akceptację niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu wynikających z obowiązującego w Klubie cennika. 
 6. Klubowicz zobowiązuje się do terminowej zapłaty opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy. 
 7. Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy (abonamentu) w terminie 14 dni od jego zakupu wysyłając maila na adres: unit@unit37.pl.
 8. Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 9. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 10. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.
 11. Niezależnie od powyższych postanowień, Klubowicz nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu. W takiej sytuacji Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klubowicza do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub ma prawo do niewpuszczenia Klubowicza na teren obiektów Klubu. 
 12. Raz na okres trwania abonamentu Klubowicz ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony maksymalnie 30 dni. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z managerem Klubu.
  13. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa. W przypadku zawieszenia Członkostwa płatnego w systemie jednorazowym Członkostwo zostaje wydłużone o okres jego zawieszenia.

§ 3

Siłownia i zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora zajęć grupowych lub instruktora/opiekuna siłowni.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z własnego ręcznika, umieszczanego na sprzęcie z którego korzysta.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Klubu.
 4. Po skończonym treningu Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 5. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu.
 6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 7.  Uczestnictwo w zajęciach grupowych odbywających się na sali przygotowania motorycznego cross dla Członków Klubu (również dla tych z Umową Partnerską / kartami Multisport, Fit Profit, Fit Sport, OK SYSTEM, OPEN SPORT 24) wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia.
  1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.unit37.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej WOD GURU.
  2. Zapisu na zajęcia można dokonywać najwcześniej 3 dni przed  danymi zajęciami i odwoływać  najpóźniej cztery godziny przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż 10 osób.
  4. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na cztery godziny przed ich rozpoczęciem- po upływie tego czasu, a nie odwołaniu rezerwacji przez Członka Klubu, zostanie naliczona opłata w wysokości 20 zł. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.unit37.pl oraz poprzez aplikację mobilną WOD GURU.
 8. W przypadku Karnetów  „OPEN ” oraz Umów Partnerskich (karty Multisport, Fit Profit, Fit Sport, OK SYSTEM, OPEN SPORT 24), trzykrotna nieobecność Członka Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem konta Członka Klubu na 7 dni i brakiem możliwości dokonania w tym czasie rezerwacji na zajęcia grupowe. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 10. Dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
 11. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).
 12. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 13. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 14. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych. Instruktor w takiej sytuacji może podjąć decyzję o nie wpuszczeniu Członka Klubu na zajęcia.
 15. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik Klubu.
 16. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik Klubu.
 17. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Klubowicz może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać na adres Klubu lub na dres poczty elektronicznej unit@unit37.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klubowiczowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 5

Polityka prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji Klientów Klubu są przetwarzane, gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1000.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze sprostowaniem), zwane dalej łącznie RODO.
 2. Członkowie Klubu w momencie zakupienia Karty Uczestnictwa/Karnetu Klubu potwierdzają zapoznanie się i akceptację Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Klubie UNIT37
 3. Klienci Klubu w momencie zakupienia Karty Uczestnictwa/Karnetu Klubu wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, w szczególności na wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć/filmów oraz innych audiowizualnych form utrwalania wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji  i promocji działań Klubu UNIT 37.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych Klubu.
 5. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Jacek Brzeziński, email: Jacek@unit37.pl